Wij zijn weer normaal geopend!

Heerlijk en spontaan binnen lopen wanneer je er zin in hebt...We houden ons natuurlijk aan de geldende corona-maatregelen.

Algemene voorwaarden Dean Junior

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, geleverde diensten van Dean Junior en op alle met Dean Junior aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Dean Junior ingestemd is.
1.5 De internetsite van Dean Junior richt zich op de Nederlandse markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dean Junior in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Dean Junior behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Dean Junior en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt via social media of email.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, per e-mail of post is verzonden, naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.
2.6 Koper en Dean Junior komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Dean Junior zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt, en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dean Junior garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Dean Junior in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Dean Junior worden gecorrigeerd.
3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
3.5 De verzendkosten binnen Nederland zijn € 5,00 per bestelling.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de webshop kan op de volgende manier worden betaald: via Tikkie betaalverzoek als Ideal-betaling. De betaling moet binnen 24 uur na ontvangst het Tikkie betaalverzoek voldaan worden. Na onvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de bestelling verzonden.
4.2 In het geval door Dean Junior een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Dean Junior als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Dean Junior bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd.

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Dean Junior ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden (veelal zal het dezelfde dag verzonden worden, wanneer een artikel niet op voorraad is zou het later kunnen worden). Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Dean Junior kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Dit uitsluitend na aanmelding via info@deanjunior.nl. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd:

 • kleding die gedragen en/of gewassen is
 • artikelen met voedselvlekken, lichaamsgeuren of sigarettengeuren
 • artikelen waarop geprobeerd is een gebrek te herstellen
 • badkleding (deze kan uit hygiënisch oogpunt niet geretourneerd worden)
 • artikelen waarvan de originele kaartjes en labels verwijderd zijn
 • artikelen die niet meer in de orginele verpakking zitten
 • afgeprijsde artikelen.

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Dean Junior zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen. De terugbetaling geldt voor de producten, niet voor de reeds gemaakte verzendkosten.
6.3 Geretourneerde producten worden eerst gecontroleerd. Zijn de producten onbeschadigd dan kan de terugbetaling volledig voldaan worden. Bij beschadiging van het geretourneerde product worden de kosten in mindering gebracht met de terugbetaling.
6.4 De verzendkosten van producten die worden geretourneerd zijn voor rekening van de Koper. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.
6.5 In geval van product- en/of leverfouten zijn de kosten van retour zenden voor rekening van Dean Junior. Deze zullen achteraf aan u vergoed worden.  Product- en/of leverfouten dienen binnen 2 dagen na levering met omschrijving/foto aan ons gemeld te worden, graag via de mail.
6.6 Indien niet aan de ruil- en herroepingsvoorwaarden is voldaan dan behoudt Dean Junior zich het recht voor om zendingen terug te sturen aan de Koper en de verzendkosten in rekening van de Koper te brengen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Dean Junior garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Dean Junior is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Dean Junior Dean Junior is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien Dean Junior, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Dean Junior of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.8 De Koper is gehouden Dean Junior te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Dean Junior mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Dean Junior te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Dean Junior zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Dean Junior niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Dean Junior, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.

11.1 Dean Junior zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Dean Junior neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Zie privacyverklaring Dean Junior

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Relatief competent om kennis te nemen van eventuele geschillen is uitsluitend de (in absolute zin bevoegde sector van de) rechtbank te Roermond.

13. Links

13.1 De site van Dean Junior kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Dean Junior geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan Dean Junior vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Dean Junior vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Dean Junior zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Dean Junior hiervan op de hoogte stellen.

Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  10.00 - 17.30 uur
Woensdag:  10.00 - 17.30 uur
Donderdag:  10.00 - 17.30 uur
Vrijdag:  10.00 - 17.30 uur
Zaterdag:  10.00 - 17.00 uur
Zondag:  Laatste zondag vd maand
  13.00 - 17.00 uur

Onze Winkel

Muntpromenade 4
  6001 EH Weert
0495-526433
info@deanjunior.nl

Privacy en cookies

© 2021 Dean Junior | Weert ® All Rights Reserved
Webdesign © 2010-2021 Webdesign4you